چراغ های اضطراری مدل مایا LED تیپ C

چراغ های توکار و روکار ساده و یا اضطراری مدل مایا با طراحی مناسب جهت دریافت نور کافی برای تحت کنترل درآوردن شرایط خاص تحت نظارت کیفی دقیق صنایع روشنایی فار جهت تولید قرار گرفته است. چراغ های مایا می توانند جهت استفاده با سه کارایی مورد بهره برداری قرار گیرند.

1-قابلیت روشن و خاموشی عادی (غیر اضطراری) 2- Non Maintained قابلیت روشن شدن اضطراری (تنها در زمانی که جریان برق قطع شود) 3- Maintained قابلیت روشن ماندن همزمان (در شرایطی که جریان برق قطع یا وصل باشد در دو صورت چراغ روشن می باشد)

کد محصولتوان چراغ (وات)مبدلباتریوزن (کیلوگرم)
IMAC117007MLight Source: 7 w LED, Emergency Mode: 3 w LEDMaintained3.6 v0.7
IMAC117003NMEmergency Mode: 3 w LEDNon-Maintained3.6 v0.7
IMAC317001NMEmergency Mode: 1 w LEDNon-Maintained3.6 v0.8