معرفی واحدها

تیــم تحقیــق و توســعه صنایــع روشــنایی فــار تولیــد و ارتقــاء محصــول بــر اســاس فناوری هــای روز صنعــت روشــنایی، فرآیندهــای تولیــد پیشــرفته و اســتفاده از مــواد بــا کیفیــت را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت. ایـن واحـد همـواره مطابـق بـا اسـتانداردهای ملـی و بیـن المللـی عمـل نمـوده و الزامــات ایمنــی، آرامــش بصــری، کارایــی، صرفــه جویــی در انــرژی و کمــک بــه حفاظــت از محیــط زیســت را در زمــره فعالیت هــای خــود قــرار داده اســت.

تحقیق و توسعه
در آزمایشــگاه روشــنایی فــار داده هــای فتومتریــک هــر محصــول بــا دســتگاه گونیوفوتومتریــک انــدازه گیــری می گــردد و در نتیجــه تمامــی داده هایــی کــه در طراحــی روشــنایی اســتفاده می گــردد قابــل اطمینــان و دارای صحــت مــی باشــند. تیـم طراحـی روشـنایی فـار در زمینـه انتخـاب محصـول در شـرایط گوناگـون بـا بکارگیــری دانــش و اســتفاده از نــرم افــزار DIALux بــا تاکیــد بــر نمودارهــای ایزولوکـس، نمایـش درخشـندگی و یکنواختـی نـور، پشـتیبان مشـتریان محتـرم و مهندسـین مشـاور گرامـی مـی باشـد.
طراحی روشنایی
واحــد کنتــرل کیفیــت فــار بــه منظــور حفــظ، ارتقــاء و بهبــود مســتمر کیفیــت محصــولات خــود بــا در اختیــار داشــتن تجهیــزات مــدرن و دقیــق و کادری مجــرب، مســئولیت کنتــرل و بازرســی را در ســه بخــش مــواد اولیــه، کنترل هــای حیــن فرآینــد تولیــد و کنتــرل نهایــی محصــول بــر عهــده دارد. واحــد تضمیــن کیفیــت مســئولیت نظــارت بــر اســتقرار و حصــول اطمینــان از اجــرا و اثربخشــی سیســتم مدیریــت کیفیــت ISO9001-2015 را بــر عهــده داشــته و همچنیــن بررســی فرآیندهــا و بهینــه ســازی آنهــا بــه منظــور بهبــود مســتمر را عهــده دار مــی باشــد.
کنترل و تضمین کیفیت
واحــد فلــزکاری صنایــع روشــنایی فــار، شــامل دســتگاه های برشــکاری، پــرس پانــچ ،CNC بــرک ،NC بــرک پنوماتیــک، دســتگاه های جــوش و ... بــا کاربردهـای متنـوع در حـال فعالیـت مـی باشـد کـه بنابر کاربـرد، مـورد اسـتفاده قــرار مــی گیرنــد.
تولید1
خــط شستشــوی مجهــز اتوماتیــک بــا سیســتم شــدتی پاششــی (اســپری) ســطح قطعــات گوناگــون چراغ هــا را جهــت جــذب رنــگ آمــاده مــی کنــد. ایـن عملیـات در 5مرحلـه ضمـن چربـی زدایـی و فسـفاته نمـودن محصـولات، حفاظــت قطعــات در برابــر خوردگــی و فرســایش، چســبندگی رنــگ را بــه حداکثــر مــی رســاند. خــط رنــگ پــودری الکترواســتاتیک اتوماتیــک مجهــز بــه روبات هــا، دســتگاه ها و کنترل هــای دیجیتالــی مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از سیســتم الکترواســتاتیک، پاشــش رنــگ در تمــام ســطوح قطعــات یکنواخــت انجــام می شــود و رنــگ در زمــان و دمــای تعریــف شــده پختــه مــی شــود. پرســنل کنتــرل کیفیــت بــر تمامــی مراحــل تولیــد نظــارت دقیــق داشــته و احتمــال بــروز هرگونــه خطــا را بــه حداقــل مــی رســاند.
تولید2
واحــد طراحــی و مهندســی صنایــع روشــنایی فــار بــا بروزتریــن، کاراتریــن و پیشــرفته ترین نــرم افزارهــای تخصصــی دنیــا در تـلـاش اســت تــا بــه بهتریــن نحــو ممکــن و بــا حساســیت های بســیار زیــاد، در راســتای بازدهــی هــر چــه بیشــتر چراغ هــای روشــنایی گام بــردارد. همچنیــن ایــن واحــد می کوشــد تــا بــا همــکاری و هماهنگــی لازم بــا واحــد فـروش، تغییـرات لازم در محصـولات را بـرای جلـب رضایت مشـتریان فراهـم آورد.
طراحی و مهندسی
هـدف تیـم فـروش فـار ارائـه محصـول مناسـب بـر اسـاس نیـاز پـروژه بـوده و راهنمایی هـای فنـی و اطلاعـات جامـع در مـورد محصـولات بـا رعایـت اصـل مشـتری مـداری و تعامـل صادقانـه، شـرایط جلـب رضایـت مشـتری را فراهـم مـی آورد. هـم چنیـن نماینـدگان صنایـع روشـنایی فـار در سراسـر کشـور بـا دارا بـودن اطاعــات کامــل و فنــی از محصــولات همــواره راهنمــای مشــتریان گرانقــدر می باشــند.
فروش