تحقیق و توسعه

تیم تحقیق و توسعه صنایع روشنایی فار تولید و ارتقاء محصول براساس فناوری های روز صنعت روشنایی، فرآیندهای تولید پیشرفته و استفاده از مواد اولیه با کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده است.

ایـن واحـد همـواره مطابـق بـا اسـتانداردهای ملـی و بیـن المللـی عمـل نمـوده و الزامــات ایمنــی، آرامــش بصــری، کارایــی، صرفــه جویــی در انــرژی و کمــک
بــه حفاظــت از محیــط زیســت را در زمــره فعالیتهــای خــود قــرار داده اســت.

طراحی روشنایی

 در آزمایشــگاه روشــنایی فــار دادههــای فتومتریــک هــر محصــول بــا دســتگاه گونیوفوتومتریــک انــدازه گیــری می گــردد و در نتیجــه تمامــی داده هایــی کــه در طراحــی روشــنایی اســتفاده میگــردد قابــل اطمینــان و دارای صحــت مــی باشــند.
تیـم طراحـی روشـنایی فـار در زمینـه انتخـاب محصـول در شـرایط گوناگـون بـا بکارگیــری دانــش و اســتفاده از نــرم افــزار
DIALux بــا تاکیــد بــر نمودارهــای ایزولوکـس ، نمایـش درخشـندگی و یکنواختـی نـور، پشـتیبان مشـتریان محتـرم و مهندسـین مشـاور گرامـی مـی باشـد.

کنترل و تضمین کیفیت

 واحــد کنتــرل کیفیــت فــار بــه منظــور حفــظ، ارتقــاء و بهبــود مســتمر کیفیــت محصــولات خــود بــا در اختیــار داشــتن تجهیــزات مــدرن و دقیــق و کادری مجــرب، مســئولیت کنتــرل و بازرســی را در ســه بخــش مــواد اولیــه، کنترل هــای حیــن فرآینــد تولیــد و کنتــرل نهایــی محصــول بــر عهــده دارد.
واحــد تضمیــن کیفیــت مســئولیت نظــارت بــر اســتقرار و حصــول اطمینــان از اجــرا و اثربخشــی سیســتم مدیریــت کیفیــت
ISO9001-2015 را بــر عهــده داشــته و همچنیــن بررســی فرآیندهــا و بهینــه ســازی آنهــا بــه منظــور بهبــود مســتمر را عهــده دار مــی باشــد.

واحد تولید

 واحــد فلــزکاری صنایــع روشــنایی فــار، شــامل دســتگاههای برشــکاری، پــرس پانــچ ،CNC بــرک ،NC بــرک پنوماتیــک، دســتگاههای جــوش و … بــا کاربردهـای متنـوع در حـال فعالیـت مـی باشـد کـه بنابرکاربـرد، مـورد اسـتفاده قــرار مــی گیرنــد. 
خــط شستشــوی مجهــز اتوماتیــک بــا سیســتم شــدتی پاششــی (اســپری) ســطح قطعــات گوناگــون چراغهــا را جهــت جــذب رنــگ آمــاده مــی کنــد. ایـن عملیـات در 5مرحلـه ضمـن چربـی زدایـی و فسـفاته نمـودن محصـولات، حفاظــت قطعــات در برابــر خوردگــی و فرســایش، چســبندگی رنــگ را بــه حداکثــر مــی رســاند.
خــط رنــگ پــودری الکترواســتاتیک اتوماتیــک مجهــز بــه روباتهــا و دســتگاهها و کنترل هــای دیجیتالــی مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از سیســتم الکترواســتاتیک، پاشــش رنــگ در تمــام ســطوح قطعــات یکنواخــت انجــام میشــود و رنــگ در زمــان و دمــای تعریــف شــده پختــه مــی شــود.
پرســنل کنتــرل کیفیــت بــر تمامــی مراحــل تولیــد نظــارت دقیــق داشــته و احتمــال بــروز هرگونــه خطــا را بــه حداقــل مــی رساند.

خــط شستشــوی مجهــز اتوماتیــک بــا سیســتم شــدتی پاششــی (اســپری) ســطح قطعــات گوناگــون چراغهــا را جهــت جــذب رنــگ آمــاده مــی کنــد. ایـن عملیـات در 5مرحلـه ضمـن چربـی زدایـی و فسـفاته نمـودن محصـولات، حفاظــت قطعــات در برابــر خوردگــی و فرســایش، چســبندگی رنــگ را بــه حداکثــر مــی رســاند.
خــط رنــگ پــودری الکترواســتاتیک اتوماتیــک مجهــز بــه روباتهــا و دســتگاهها و کنترلهــای دیجیتالــی مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از سیســتم الکترواســتاتیک، پاشــش رنــگ در تمــام ســطوح قطعــات یکنواخــت انجــام میشــود و رنــگ در زمــان و دمــای تعریــف شــده پختــه مــی شــود.
پرســنل کنتــرل کیفیــت بــر تمامــی مراحــل تولیــد نظــارت دقیــق داشــته و احتمــال بــروز هرگونــه خطــا را بــه حداقــل مــی رساند.

طراحی و مهندسی

 واحــد طراحــی و مهندســی صنایــع روشــنایی فــار بــا بروزتریــن، کاراتریــن و پیشــرفته ترین نــرم افزارهــای تخصصــی دنیــا در تــلاش اســت تــا بــه بهتریــن نحــو ممکــن و بــا حساســیت های بســیار زیــاد، در راســتای بازدهــی هــرچــه بیشــتر چراغ هــای روشــنایی گام بــردارد.
همچنیــن ایــن واحــد می کوشــد تــا بــا همــکاری و هماهنگــی لازم بــا واحــد فـروش، تغییـرات لازم در محصـولات را بـرای جلـب رضایت مشـتریان فراهـم آورد.

فروش

 هـدف تیـم فـروش فـار ارائـه محصـول مناسـب بـر اسـاس نیـاز پـروژه بـوده و راهنمایی هـای فنـی و اطلاعـات جامـع در مـورد محصـولات بـا رعایـت اصـل مشـتری مـداری و تعامـل صادقانـه، شـرایط جلـب رضایـت مشـتری را فراهـم مـی آورد.
هـم چنیـن نماینـدگان صنایـع روشـنایی فـار در سراسـر کشـور بـا دارا بـودن اطلاعــات کامــل و فنــی از محصــولات همــواره راهنمــای مشــتریان گرانقــدر می باشــند.