چراغ خطی روکار تولید صنایع روشنایی فار با دو بدنه آلومینیوم و آهن قابل ارائه می باشد. چراغ خطی بدنه آلومینیوم در دو مدل لینیر آلومینیوم و لینیر 3M در طرح ها، اشکال هندسی و ابعاد گوناگون قابل تولید و ارائه می باشد.تنوع در ابعاد و فرم هندسی چراغ های خطی باعث اجرای ایده های گوناگون با توجه به معماری و کاربری فضاها گردیده است.